Bindend Sociaal Objectief

Het Vlaamse woonbeleid wil het sociaal woonaanbod versneld uitbreiden en geografisch spreiden. Elke gemeente kreeg daarom een bindend sociaal objectief (BSO) opgelegd. Op basis van de nulmeting in 2007 is het deelobjectief huur per gemeente bepaald in het decreet Grond- en Pandenbeleid. 

Bij de nulmeting in Halle (31/12/2007) bedroeg de procentuele verhouding van het sociaal huuraanbod ten opzichte van het aantal huishoudens 6,84%. Het BSO sociale huurwoningen komt neer op 265 bijkomend te realiseren sociale huurwoningen.  In Sint-Pieters-Leeuw was er bij de nulmeting van 31/12/2007 een totaal van 888 sociale huurwoningen (SHM+SVK)  en bedroeg de procentuele verhouding 7,10%. Het BSO sociale huurwoningen komt neer op 221 bijkomende sociale huurwoningen.

De Vlaamse regering besliste in 2016 om het gewestelijk objectief voor sociale huurwoningen te verhogen naar 50.000 eenheden en de streefdatum te verleggen naar 31 december 2025. De objectieven voor sociale koopwoningen en sociale kavels werden geschrapt en vervangen door een objectief op het vlak van sociale eigendomsverwerving. Het bindend sociaal objectief (BSO) van een gemeente omvat enkel nog een deelobjectief huur.

Het IGS Woonbeleid Zennevallei houdt een overzicht bij van het sociaal woningpatrimonium en de programmatie van sociale woonprojecten. Dit overzicht wordt jaarlijks besproken op het lokaal woonoverleg. In 2016 werd er vanuit de werkgroep woonstudie te Halle een GIS kaart opgemaakt met de spreiding van sociale woningen op het grondgebied. Dergelijke kaart zal eveneens geïntroduceerd worden in Sint-Pieters-Leeuw. Nieuwe initiatieven worden steeds besproken op de Woonraad die hierop bemerkingen en adviezen kan formuleren.

Om de twee jaar vindt er voor elke gemeente een voortgangstoets plaats met betrekking tot dit bindend sociaal objectief. Uit de voortgangstoets van 2016 bleek dat Halle het vooropgestelde groeipad m.b.t. het bindend sociaal objectief volgt. Halle behoort dan ook tot de eerste categorie van gemeenten die geen verdere stappen dienden te ondernemen in kader van de voortgangstoets 2016. Sint-Pieters-Leeuw voldeed niet aan het groeipad en bezorgde aan Wonen Vlaanderen een plan van aanpak om aan te tonen dat de gemeente voldoende inspanningen levert ter realisatie van het bindend sociaal objectief. Op 23 december 2016 ontving Sint-Pieters-Leeuw een schrijven van Wonen Vlaanderen met een positieve beoordeling van het plan van aanpak. 

De definitieve resultaten van de voortgangstoets 2016 kunt u hier raadplegen.