Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt informatie gegeven over welke gegevens verzameld worden en het hiermee omgegaan wordt.
Woonwinkel Zennevallei houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), elders ook GDPR genoemd. 

Dit betekent dat wij:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer deze nodig is;
 • passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • de rechten omtrent persoonsgegevens respecteren.

Bij vragen over deze privacyverklaring kan steeds contact opgenomen worden via onderstaande contactgegevens:

Loket Halle

SOCIAAL HUIS
Auguste Demaeghtlaan 38
1500 Halle
Tel: 02/365.94.10
E-mail: info@woonwinkelzennevallei.be

Loket Sint-Pieters-Leeuw

HEMELRIJCK
Fabriekstraat 1B
1601 Sint-Pieters-Leeuw
Tel: 02/371.03.47
E-mail: info@woonwinkelzennevallei.be

Loket Beersel

SOCIAAL HUIS
Torleylaan 13
1654 Huizingen
Tel:  02/356.73.18
E-mail: info@woonwinkelzennevallei.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door Woonwinkel Zennevallei verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Woonloket
  • Bij standaardvragen (informatie, adviserend) zullen wij identificatiegegevens vragen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.
  • Bij meer gerichte vragen voor welke we een dossier moeten opstellen (bv woningkwaliteit, sociaal huren, premie aanvragen, …) zullen wij identificatiegegevens vragen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Afhankelijk van het dossier zullen we ook de gezinssituatie opvragen, aantal kinderen ten laste en inkomsten.
  • Deze gegevens worden enkel verwerkt op grond van toestemming.
 • Voor taken in opdracht van de stad, gemeente en/of het OCMW
  • Zoals daar is
   • Leegstandsregistratie
   • Woningkwaliteitsonderzoeken
   • Verwaarlozing
   • Bemiddeling vredegerecht
  • worden, op wettelijke grond, de persoonsgegevens aangereikt.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens die Woonwinkel Zennevallei verwerkt, worden enkel gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor het verstrekken van de dienst waarvoor zij ingezameld werden of indien er een wettelijke basis of verplichting voor geldt.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.

De partijen zijn:

 • Sociale dienst OCMW
 • Sociale Huisvestingsmaatschappij
 • Sociaal Verhuurkantoor
 • Politie
 • Stad/Gemeente

Woonwinkel Zennevallei deelt geen persoonsgegevens met partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Woonwinkel Zennevallei bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kan bezwaar (verzet) gemaakt worden tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Dit heeft impact op het al dan niet verlenen van de dienst.

Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Er geldt een uitzonderingsgrond op het verstrekken van informatie indien dit onevenredig veel moeite kost.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Als Woonwinkel Zennevallei geen gehoor geeft aan uw klacht binnen de 30 dagen nadat de klacht ontvangen werd, kan de klacht ingediend worden bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
Klachten kunnen via e-mail gestuurd worden naar info@woonwinkelzennevallei.be

Archivering

Er kan een verdere verwerking gebeuren met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Dit wordt niet beschouwd als onverenigbaar met de aanvankelijke doeleinden. In dit kader mogen persoonsgegevens langer bewaard worden.

Wijziging privacyverklaring

Woonwinkel Zennevallei kan zijn privacyverklaring wijzigen. De wetgeving is in volle ontwikkeling waardoor deze een impact kan hebben op deze privacyverklaring. De laatste wijziging gebeurde op 27 juni 2018.

Contactinformatie DPO

De DPO is de Data Protection Officer, ook wel functionaris voor gegevensbescherming genoemd en is bereikbaar via
Halle: privacy@halle.be
Sint-Pieters-Leeuw: privacy@sint-pieters-leeuw.be
Beersel: privacy@beersel.be

Contactinformatie GBA

GBA is de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie over privacy en GDPR kan je vinden op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/