Ongeschikt en onbewoonbare woningen

Wanneer je als huurder kwaliteitsproblemen ervaart in jouw woning, kan je bij de technisch adviseur van de woonwinkel terecht voor een woningonderzoek. Hij zal, op basis van een conformiteitsonderzoek, nagaan of uw woning voldoet aan de kwaliteits- en veiligheidsvereisten zoals opgenomen in de Vlaamse wooncode. Iedere woning in Vlaanderen dient namelijk te voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen. Zoniet kan een woning geïnventariseerd worden als ongeschikt en/of onbewoonbaar. De eigenaar verhuurder moet dan een heffing betalen en mag de woning niet opnieuw verhuren. Dit is namelijk strafbaar.

Indien nodig kan de woonwinkel een procedure opstarten bij Wonen Vlaanderen tot het ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren van een woning. Wanneer dit uit het advies van Vlaanderen blijkt, zal de burgemeester een besluit opmaken van ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid van de woning. Nadien komt deze op de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen. Vooraleer een procedure wordt opgestart zal de woonwinkel steeds trachten te bemiddelen met de eigenaar-verhuurder en deze aansporen om de nodige werken uit te voeren. Op deze manier kunnen nodeloze procedures worden vermeden. De woonwinkel kan ook u als huurder de nodige tips en adviezen geven betreffende een goed onderhoud van de woning. Meer informatie over de procedures die we hanteren vindt u hier.

De gebreken aan een woning worden opgedeeld in twee categoriën, zware en lichte gebreken. Een enkel zwaar gebrek is al voldoende om een woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren. Voorbeelden van zware gebreken zijn ernstige risico's op elektrocutie, brand, ontploffing en CO-vergiftiging, ... .

Lichte gebreken spelen mee in de eindbeoordeling maar zijn op zich niet voldoende om een woning ongeschikt te verklaren. Dat kan pas wanneer ze samen met andere gebreken voorkomen. Voorbeelden van lichte gebreken zijn beperkte vochtschade, verweerde ramen en deuren, onvoldoende verluchting en beschadigingen aan pleisterwerk, ... .

Wanneer spreekt men van ongeschikt?

Wanneer er gebreken vastgesteld worden in de woning (meestal huurwoningen), kan deze ongeschikt verklaard worden via besluit van de burgemeester (na de wettelijke procedure, waarbij de eigenaar gehoord werd). Elk gebrek krijgt strafpunten (>= 15 punten = ongeschikt).

Wanneer spreekt men van onbewoonbaar?

Wanneer er gevaar is voor de veiligheid of gezondheid, kan de woning onbewoonbaar verklaard worden via besluit van de burgemeester (na de wettelijke procedure waarbij de eigenaar gehoord werd).
 

Meer info of vragen over de kwaliteit van je (huur)woning? Kom langs in de woonwinkel! De technisch adviseur kan op informele wijze bij jou op huisbezoek komen en het nodig advies geven. Samen kan er bekeken worden welke stappen best worden ondernomen en over welke rechten en plichten u beschikt.