Stuurgroep en Beheerscomité

Beheerscomité
Het beheerscomité heeft een algemeen coördinerende opdracht, het legt prioriteiten inzake beleid en de werking vast. De prioriteiten en werking worden rekening houdend met de plaatselijke situatie bepaald. Het beheerscomité bestaat uit één vertegenwoordiger van elk deelnemend bestuur. Om een vlotte informatiedoorstroming te bewerkstelligen worden ook de algemeen directeurs van de deelnemende besturen steeds uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen van het beheerscomité.

Het beheerscomité stelt tevens een huishoudelijk reglement op waarin de organisatie van de werkzaamheden worden vastgelegd.

Momenteel zetelen onderstaande vertegenwoordigers, aangeduid uit de gemeenteraden en OCMW raden van de deelnemende besturen, in het beheerscomité:

De algemeen directeurs van de drie gemeenten worden ook uitgenodigd op de vergaderingen van het beheerscomité.

Stuurgroep

Volgens het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, die binnen Boek 2-Deel 2-Titel 4 de subsidieregeling voor IGS-projecten lokaal woonbeleid omvat, dienen de intergemeentelijk projecten worden begeleid en ondersteund door een stuurgroep waarin elke deelnemende gemeente is vertegenwoordigd door een gemeenteraadslid of een lid van het college van burgemeester en schepenen. De stuurgroep komt minstens tweemaal per werkingsjaar bijeen. Ze plant de activiteiten van het project en volgt de uitvoering ervan op. De verslaggeving van de stuurgroep omvat de rapportering van het subsidiedossier naar Wonen Vlaanderen toe. Het agentschap Wonen Vlaanderen wordt hiertoe uitgenodigd voor de vergaderingen van de stuurgroep. Ook de vertegenwoordiger uit de dienst wonen van de provincie Vlaams-Brabant wordt uitgenodigd.

Op de eerste stuurgroepvergadering van een werkingsjaar, die plaatsvindt in het eerste kwartaal, evalueert de stuurgroep de werking tijdens het afgelopen werkingsjaar.
Op de laatste stuurgroepvergadering van een werkingsjaar bespreekt de stuurgroep de planning van de acties en de beoogde resultaten per activiteit voor het volgende werkingsjaar.

In de statuten van de interlokale vereniging werd bepaald dat vanaf 2019 het beheerscomité en de stuurgroep dezelfde samenstelling hebben en dat de vergadermomenten samenvallen. In 2022 werd er een addendum toegevoegd.

Dagelijks bestuur
Er werd bij de aanvang van het project een ambtelijke stuurgroep opgericht met minstens één afgevaardigde per deelnemend bestuur. Deze vergaderstructuur krijgt sinds 1 januari 2019 de benaming ‘dagelijks bestuur’. Het dagelijks bestuur staat in voor de dagelijkse werking en adviseert het beheerscomité/de stuurgroep.

Het dagelijks bestuur heeft binnen het project een sturende werking, bereidt de vergaderingen van het beheerscomité/de stuurgroep voor en voert diens beleidsbeslissingen uit. De ambtelijke stuurgroep bestaat uit minstens één afgevaardigde per deelnemend stads-/gemeentebestuur.  

Volgende personen zetelen momenteel in het dagelijks bestuur:

  • Jeroen Verhelst, diensthoofd zorg & welzijn Beersel
  • Nick Van Keer, diensthoofd Ruimtelijke ordening Beersel
  • Tom Pardaens, afdelingshoofd welzijn Sint-Pieters-Leeuw
  • Erik Devillé, diensthoofd sociale en welzijnsdienst Sint-Pieters-Leeuw
  • Erik Wuyts, diensthoofd ruimtelijke ordening Sint-Pieters-Leeuw
  • Nele Vandercammen, hoofdmaatschappelijk werker sociale dienst Halle
  • Annelies Laenens, deskundige ruimte en wonen Halle