Stuurgroep en Beheerscomité

Beheerscomité
Het beheerscomité heeft een algemeen coördinerende opdracht, het legt prioriteiten inzake beleid en de werking vast. De prioriteiten en werking worden rekening houdend met de plaatselijke situatie bepaald. Het beheerscomité bestaat uit één vertegenwoordiger van elk deelnemend bestuur. Om een vlotte informatiedoorstroming te bewerkstelligen worden ook de algemeen directeurs van de deelnemende besturen steeds uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen van het beheerscomité.

Het beheerscomité stelt tevens een huishoudelijk reglement op waarin de organisatie van de werkzaamheden worden vastgelegd.

Begin 2019 werden nieuwe vertegenwoordigers aangeduid uit de gemeenteraden en OCMW raden van de deelnemende besturen in het beheerscomité:

Stuurgroep

Volgens het BVR van 16 november 2018 dienen de intergemeentelijk projecten worden begeleid en ondersteund door een stuurgroep waarin elke deelnemende gemeente is vertegenwoordigd door een gemeenteraadslid of een lid van het college van burgemeester en schepenen. De stuurgroep komt minstens tweemaal per werkingsjaar bijeen. Ze plant de activiteiten van het project en volgt de uitvoering ervan op. De verslaggeving van de stuurgroep omvat de rapportering van het subsidiedossier naar Wonen Vlaanderen toe. Het agentschap Wonen Vlaanderen wordt hiertoe uitgenodigd voor de vergaderingen van de stuurgroep. Ook de vertegenwoordiger uit de dienst wonen van de provincie Vlaams-Brabant wordt uitgenodigd.

Op de eerste stuurgroepvergadering van een werkingsjaar, die plaatsvindt in het eerste kwartaal, evalueert de stuurgroep de werking tijdens het afgelopen werkingsjaar.
Op de laatste stuurgroepvergadering van een werkingsjaar bespreekt de stuurgroep de planning van de acties en de beoogde resultaten per activiteit voor het volgende werkingsjaar.

In de statuten van de interlokale vereniging werd bepaald dat vanaf 2019 het beheerscomité en de stuurgroep dezelfde samenstelling hebben en dat de vergadermomenten samenvallen.

Hieronder kunt u de notulen van de stuurgroepvergaderingen raadplegen. 

Dagelijks bestuur
Er werd bij de aanvang van het project een ambtelijke stuurgroep opgericht met minstens één afgevaardigde per deelnemend bestuur. Deze vergaderstructuur krijgt sinds 1 januari 2019 de benaming ‘dagelijks bestuur’. Het dagelijks bestuur staat in voor de dagelijkse werking en adviseert het beheerscomité/de stuurgroep.

Het dagelijks bestuur heeft binnen het project een sturende werking, bereidt de vergaderingen van het beheerscomité/de stuurgroep voor en voert diens beleidsbeslissingen uit. De ambtelijke stuurgroep bestaat uit minstens één afgevaardigde per deelnemend stads-/gemeentebestuur.  

Volgende personen zetelen momenteel in het dagelijks bestuur:

  • Jeroen Verhelst, diensthoofd zorg & welzijn Beersel
  • Elien Vermeiren, waarnemend diensthoofd ruimtelijke ordening Beersel
  • Tom Pardaens, afdelingshoofd welzijn Sint-Pieters-Leeuw
  • Erik Devillé, diensthoofd sociale en welzijnsdienst Sint-Pieters-Leeuw
  • Erik Wuyts, diensthoofd ruimtelijke ordening Sint-Pieters-Leeuw
  • Marion Jansen, directeur samenleving Halle (met als plaatsvervanger Filip Waelkens, directeur stadsontwikkeling)