Woonanalyse

Een woonplan is een door de gemeenteraad goedgekeurd gemeentelijk beleidsdocument waarin de krachtlijnen en keuzes voor het lokaal woonbeleid worden aangegeven. De opmaak van een woonbeleidsplan behoort tot de verplichte activiteiten van een intergemeentelijk samenwerkingsverband woonbeleid.

HALLE

In Halle werd de opmaak van een woonstudie uitbesteed aan het bureau SumResearch nv. Deze woonstudie werd begin 2013 afgerond en goedgekeurd en omvat zowel een uitgebreide omgevingsanalyse van de woonsituatie in Halle, een SWOT analyse, een beleidsvisie en missie en een concreet actieplan met doelstellingen en actiedomeinen ter uitvoering van deze visie. Klik op de linken hieronder voor het raadplegen van de verschillende onderdelen van de woonstudie van Halle

Omgevingsanalyse en SWOT analyse

Beleidsvisie en actiedo​meinen

Samenvatting woonstudie​

Om de doelstellingen en actiedomeinen te onderzoeken en verder concreet uit te werken werd er een 'werkgroep woonstudie' samengesteld vanuit de woonraad van Halle. Van hieruit werd er o.a. werk gemaakt van het in kaart brengen van de spreiding van sociale woningen in Halle en werd er een kwaliteitskader meergezinswoningen uitgewerkt.

SINT-PIETERS-LEEUW

In Sint-Pieters-Leeuw werd er in 2014, onder coördinatie van Woonbeleid Zennevallei, eveneens werk gemaakt van een woonanalyse die begin 2015 werd afgewerkt en goedgekeurd. Vanuit deze analyse werd er een woonmissie en visie opgesteld met daarin de krachtlijnen waar men naartoe wil gaan met het woonbeleid in Sint-Pieters-Leeuw. Deze woonmissie en visie werd goedgekeurd door de gemeenteraad in maart 2016. Om hieruit een aantal concrete doelstellingen en acties uit te werken werd er in 2016 een werkgroep opstart. Vanuit deze werkgroep werd de woonbeleidsnota opgemaakt met daarin vijf strategische doelstellingen en een prioriteitenlijst van acties (actieplan). Klik op de linken hieronder voor het raadplegen van de verschillende onderdelen van het woonbeleidsplan van Sint-Pieters-Leeuw.

Woonanalyse en SWOT analyse

Woonbeleidsvisie met doelstellingen en actieplan​​

BEERSEL

Gezien de toetreding van de gemeente Beersel op 1 januari 2019 was het wenselijk om ook een zicht te verkrijgen op de woonmarkt in Beersel, om zo acties te kunnen afstemmen op de lokale context. Er werd, naar voorbeeld van Halle en Sint-Pieters-Leeuw, eveneens een woonrapport opgemaakt waarbij zicht wordt verkregen op het bevolkingsprofiel, het bestaande aanbod van woningen, de woonkwaliteit, enz. Er wordt hierbij steeds de vergelijking gemaakt met de stad Halle en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Deze woonanalyse sluit af met een SWOT analyse en een besluit met een samenvatting van een aantal uitdagingen rond wonen in de gemeente. De woonanalyse werd ter kennisgegeven op het college van Beersel op 20/11/2019. Klik op de link hieronder voor het raadplegen van de woonanalyse Beersel.

Woonanalyse Beersel