Woonwinkel Zennevallei bestaat drie jaar

Op 1 januari 2013 ging de intergemeentelijke samenwerking  Woonbeleid Zennevallei van start. Deze samenwerking tussen de stad en het OCMW van Halle en de gemeente en het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw had als doel de huisvestingsproblematiek in deze regio gezamenlijk aan te pakken. Ondertussen zit de eerste driejarige periode er reeds op en verkreeg ons project een goedkeuring voor de volgende subsidieperiode van drie jaar.

Voor de start van het project bestond er reeds een woonwinkel in Halle waar inwoners van de stad terecht konden met allerlei vragen rond wonen. Begin 2013 opende de Intergemeentelijke Samenwerking ook een woonloket in het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw. Ondertussen is dit loket reeds goed ingeburgerd en gekend bij de inwoners van Leeuw. Bezoekers komen voornamelijk langs met vragen rond sociaal huren. In Leeuw omvat dit 50% en in Halle 45% van de contacten aan het loket. In de tweede plaats zien we veel vragen over premies voor verbouwingen of energiezuinige maatregelen (30% in Leeuw ten opzichte van 10% in Halle).  Andere veelvoorkomende vragen hebben betrekking op huuraangelegenheden zoals de huurwetgeving of procedures voor het vredegerecht. In Halle komen er meer personen langs met dergelijke huurdersvragen (21%), in Sint-Pieters-Leeuw staat dit op de derde plaats met zo’n twaalf procent.

Onze interlokale vereniging bouwde reeds heel wat expertise op betreffende specifieke thema’s zoals leegstand en woningkwaliteit.  Er wordt hiervoor nauw samengewerkt met de dienst ruimtelijke ordening van de stad Halle en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. De technisch adviseur gaat op pad om de nodige vaststellingen te doen van woningen op de leegstandslijst en doet ook vooronderzoeken inzake woningkwaliteit.  Zowel in Halle als in Sint-Pieters-Leeuw werd er een  werkgroep woningkwaliteit opgericht. Tijdens deze overlegmomenten worden concrete dossiers besproken waarbij diverse partners betrokken zijn (politie, sociale dienst van het OCMW,…).

In 2015 vond  het eerste intergemeentelijke woonoverleg plaats. De bedoeling is dat dergelijk overleg voortaan jaarlijks plaatsvindt om zo te komen tot een gezamenlijk woonbeleid. Het ontwikkelen van een visie en beleid op wonen is namelijk een  zeer belangrijke doelstelling van het project. Binnen Halle en Sint-Pieters-Leeuw werd er reeds ingezet op het ontwikkelen van een woonanalyse, met daaraan gekoppeld een woonvisie. Bedoeling is vanuit deze analyses te komen tot een vertaling naar concrete acties op maat van de regio.

Samengevat kunnen we stellen dat Woonwinkel Zennevallei reeds een succesvolle eerste periode achter de rug heeft. De voorbije periode werd grotendeels aangewend als analysefase. De volgende drie jaar zullen we nodig hebben om verder te werken op de reeds behaalde resultaten en zo te komen tot concrete acties gekoppeld aan doelstellingen. Hiernaast kunnen inwoners van Sint-Pieters-Leeuw en Halle natuurlijk blijvend terecht in de woonwinkel met al hun vragen en problematieken rond wonen.